d
Camper Living logo


Vores betingelser i lejekontrakten

Pexels Pixabay 48148

Betingelser i lejekontrakten 

Kørsel: Med i lejen er inkluderet kørsel på 2.000km. ved én uges leje og 4.000km. ved to ugers leje. Fri km. ved tre ugers leje og derover. Prisen er DKK 2,0 pr. overkørte km.

Lejebetingelser: Lejer skal have gyldigt kørekort B til personbil. I tilfælde af anden fører ud over lejer skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet lejekontrakten og have vist gyldigt førerbevis.
Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.

Depositum: Ved reservation af en autocamper betales depositum på DKK 6.000, via mobilepay, eller Visa/Dankort igennem vores hjemmeside. Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter vognens tilbagekomst i uskadt, mangelfri og rengjort tilstand. (rengøring kan tilkøbes)

Betaling af leje: Samlede beløb for leje af autocamperen skal være på vores konto senest 21 dage før udlejning begynder. Vi sender påmindelse ud på e-mail. Ved leje med kort varsel skal lejen og depositum betales straks.

Tidspunkt for afhentning og aflevering: Med mindre andet er aftalt kan autocamperen afhentes fredage mellem kl. 14.00-16.00, og returneres igen fredage mellem kl. 9.00-10.00.

Forsinkelser: Såfremt lejer ikke afleverer autocamperen til aftalt tid, betaler lejer DKK 500 pr. påbegyndt time efter det aftalte afleveringstidspunkt. Lejer bedes give besked hurtigst muligt, såfremt der er forsinkelse. Skulle det mod forventning ske, at udlejer ikke har autocamperen klar til det aftalte afhentningstidspunkt, orienteres lejer herom så tidligt som muligt, således at lejer er forberedt på forsinkelsen”.

Ved afhentning: Ved udlevering gennemgås camperen for evtentuelle fejl, mangler og skader.

Ved aflevering: Autocamperen udleveres og afleveres med fuld dieseltank. Spildevandstanken skal være tom, og toilet-kassette skal være tømt, skyllet og evt. rengjort. Vi kræver ikke at autocamperen er rengjort udvendigt inden aflevering.

Forsikring: Ansvars- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen. Lejerens selvrisiko er DKK 5.000. Lejeren hæfter desuden fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder inventar i autocamperen, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af autocamperen. Skader vil blive fratrukket fra depositum.
Den almindelige ansvarsforsikring og kaskoforsikring dækker i lande i Europa, samt de lande med grøn kort ordning.

Har lejer planlagt at køre i følgende lande, skal det grønne kort medbringes (dette vil udlejer videregive til lejer), og det er for lejers eget ansvar at sørge for, at informere udlejer om rejsemålet: Albanien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Iran, Israel, Makedonien, Marokko, Moldavien, Montenegro, Rusland, Storbritannien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.
Myndighederne i Kosovo accepterer ikke det grønne kort, og der skal, af lejer, derfor tegnes en særskilt ansvarsforsikring ved landets grænse. Det grønne kort er ikke nødvendigt i EU-lande, samt Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.
Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.

Færdselsuheld eller lign. i lejeperioden:
Ved færdselsuheld er lejeren/fører forpligtet til:
• Omgående at underrette Camper Living (telefon 6171 1306).
• At udfærdige fyldestgørende skadeanmeldelse.
• Meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner.
• Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele.
• Huske billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.
• Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen.
• Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Topdanmark.

Afbestilling: Følgende vilkår gælder ved afbestillings af leje. Ved afbestilling før lejemålets begyndelse tilbagebetales det fulde depositum, men ikke lejeudgiften. Såfremt afbestillingen sker senest 21 dage før start af leje, tilbagebetales 50% af lejeudgiften, inkl. depositum.

Såfremt udlejer af grunde, som udlejer ikke selv er herre over, ikke kan stille vognen til rådighed som aftalt, er lejer berettiget til at ophæve lejemålet og få det indbetalte beløb retur, men lejer kan dog ikke af den grund afkræve yderligere erstatning over for udlejeren, herunder indirekte tab, erstatning m.v.

I de tilfælde hvor autocamperen ikke kan køre videre i forsvarlig tilstand, og hvis det samtidig ikke er muligt at tilbyde anden tilsvarende autocamper, refunderes hele beløbet.
Hvis det er muligt at køre videre, men for kørslen ubetydelige gener under lejeperioden, refunderes et mindre beløb.

Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen. Overholder lejer ikke dette, vil autocamperen blive rengjort på lejers regning, pris: fra DKK 2.000, afhængig af omfanget.

Husdyr: Der kan tillades husdyr i visse campere. Hvilke autocampere er annonceret tydeligt på her på siden under: Priser & Campere 

Inventarliste: Alle campere har en inventarliste som kan ses på: Inventarliste

Lejers ansvar: Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering, stenslag m.v., og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden.

Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer efter nærmere aftale, og kan ikke udføres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted.
Eventuelle standsnings- og parkeringsafgifter, fartbøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.

Autocamperen må ikke fremlejes eller benyttes til andre aktiviteter såsom person– eller godstransport.

Vedr. vanvidskørsel: Lejer erklærer på tro og love, at lejer eller de personer lejer måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med reglerne om vanvidskørsel i færdselsloven indført efter Lov 2021-03-27 nr. 534, hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge køretøjet på stedet, og i sidste ende ved dom konfiskere og bortauktionere køretøjet til fordel for statskassen.

Ved underskrift på denne lejekontrakt accepterer lejer at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne autocamper, hvis lejer eller vedkommende som lejer overlader bilen til overtræder reglerne i § 133 a om vanvidskørsel.

Lejer anerkender ved underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til udlejer på det lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.

Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. Der tages hertil forbehold for, at Camper Living kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje i lejeperioden, samt andre relaterede mistede indtægter eller udgifter for virksomheden.

Lejer erklærer på tro og love, at lejer ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel efter Lov 2021-03-27 nr. 534 eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

Lejer erklærer på tro og love, at lejer i tilfælde af konfiskation under lejers varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Lejekontrakten underskrives af lejer og udlejer ved afhentning af autocamperen. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig velkommen til at at kontakte os